Bình Minh

27/09/2014 - 04:02
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Cty Cổ Phần

VIGLACER

A

Km 8 

QL 21B-
Thanh Oai

0968133056

Nguyễn Thị

Hường

 
2

Cửa hàng

Thiên An

Thạch

Bích, Bích 

Hòa

0463283725    
3

Đại Lý Hà

Hạnh

Bình Đà,

Bình Minh

0433876018

Lưu Thị

Hạnh

 
4

Cửa hàng

Long Loan

Cầu Thạch

Bích, Bích 

Hòa

0979869909    
5

Đại Lý

VLXD ANH 

TÙNG

Đường 

21B-
Thạch 

Bích, 

Thanh 

Oai ,HN

0433876824    
6

Cửa hàng

Quang Tuyết

Khu 

Thánh 

Địa, Bích 

Hòa

0433877230    
7

Cửa hàng

Thanh Công

Quốc lộ 

21B- Bích 

Hòa

0433972754