Cầu Giấy

08/06/2015 - 04:37
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Đại lý Hải

Châu.

104 Trần

Duy 

Hưng.

0973730982    
2

Đại lý Hưng

Phát

351

Hoàng 

Quốc Việt

0422151684

Bùi Thị

Hằng

 
3

Cửa hàng

Minh Thúy

251

Hoàng 

Quốc Việt

0913385567    
4

Cty TNHH

nội thất Nam 

Hải

109 Trần

Duy 

Hưng, HN

0435564837

Trần Văn

Thành

 
5

Cửa hàng

Sâm Toan

20 Hoàng

Quốc Việt

0437540352    
6

Cửa hàng

Thịnh 

Hương

273 

Hoàng

Quốc Việt

043913953

Đặng Thu

 
7

Cửa hàng

Phú Hải

109 Trần 

Duy 

Hưng- HN

0435564837    
8

Cty Cổ Phần

Nội Thất 

Vàng

Tầng 1 

tòa nhà 

N09B2, 

ĐTM 

Dịch 

Vọng

0462529595    
9

Cửa hàng

Minh Tú

20 Hoàng

Quốc Việt

0438361473

Mai Thị

Liên Hương

 
10

Cửa hàng

Hoàng Sơn

325 hoàng

quốc việt

0912623094