Danh sách đại lý tại TP.Hồ Chí Minh

02/09/2014 - 03:32
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Cửa hàng

Nam Á

Kioque

số 142 

Tô Hiến 

Thành, 

P.14, Q.10 

Tp HCM

0903723042    
2

Cửa hàng

Bách Khoa

268 Lý

Thường 

Kiệt, Q.10 

Tp HCM

038636775    
3

Cty TNHH

TM DV 

TRẦN KỲ

239B Lý

Thường 

Kiệt P.15 

Q11. TP. 

HCM

0838663245    
4

SHOWRO

OM BÌNH 

MINH

270 Lý

Thường 

Kiệt P14, 

Q10, Tp 

HCM

0838650528    
5

Cửa hàng

Thu Hằng

313 Cộng

Hòa- P13 

Q Tân 

Bình – TpHCM

0936523520    
6

Khách Sạn

Rạng Đông

1/9 Lưa

Chí Hiếu , 

P Tây 

Thạnh, Q 

Tân Phú, 

Tp HCM

0862660555    
7

Cty TNHH

TM DV 

HAI BỬNG

367 Tô

Hiến 

Thành – P 

12- Q.10,

Tp HCM

0838644437    
8

Cty TNHH

TM DV 

MINH 

THÀNH

332 Lý

Thường 

Kiệt P.14 

Q10. TP. 

HCM

0902333436    
9

Cty TNHH

XD GIA 

KHANG

12/64 Đào

Duy Anh , 

P9, Q. Phú 

Nhuận, Tp 

HCM

0839971247    
10

Cty TNHH

TM DV 

THUẬN 

PHÁT

283 Lý

Thường 

Kiệt P.15 

Q11. TP. 

HCM

0866836465    
11

Cửa hàng

THIÊN LỘC

142 Tô 

Hiến 

Thành , 

P.14, 

Q.10, Tp 

HCM

0938770437