Hà Đông

08/06/2015 - 04:40
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Cửa hàng

Phương 

Hoan

745 

Quang 

Trung , 

HĐ, HN

0433554474

Nguyễn

Phương 

Hoan

 
2

Cửa hàng

VLXD Đức 

Dương

609 

Quang 

Trung

0433117436

Dương Thị

Hải Dương

 
3

Cửa hàng An

Phát

Số 781 

Quang 

Trung

0466825949    
4

Cửa hang

Nguyệt 

Chung

Chợ gạch

ngói, Ba La

0989193240    
5

Cửa hàng

Hương Mẫn

Ba La, HĐ 0433519614    
6

Cửa hàng

Hồng Anh

Số 70 Tổ

9 P.Mỗ 

Lao

0466755509    
7

Cửa hàng

Nghĩ Điệp

717 

Quang 

Trung

0433513742    
8

Cty TNHH

VLXD Minh 

Anh

16B1 4B

làng việt 

kiều Châu 

Âu, Mỗ 

Lao

0433561818

Phùng Xuân

Hiền

 
9

Cty TNHH

Mạnh Cường

La Dương,

Hà Đông

0976262526    
10

Cty TNHH

MTV Nội 

Ngoại Thất 

Sunrise

Số 8 chợ

ngói 630 

Quang 

Trung

0976030359    
11 Đức Mạnh

Tổ 10

Mẫu 

Lương

042150626

Nguyễn Thị

Huyền

 
12

Cửa hàng

Long Nhàn

Phố Ba La 0904650639    
13

Cửa hàng

TBVS Hồng 

Anh

Lô 86A –

Khu giãn 

dân Mỗ 

Lao

0466755509

Bùi Hồng

Anh

 
14

Cửa hàng

Vân Đảng

liền kề 27

số 4 khu 

ĐT Văn 

Phú

01673249999

Nguyễn Thị

Vân

 
15 Cửa hàng Tám Tâm

Chợ gạch 

ngói Ba

La

0433519870    
16

Cty Cổ Phần

Thương Mại 

Thiên Phát

Số 4 TT6

– KĐT 

Văn Phú

0485894406    
17

Cửa hàng

Duy Anh

Ô 17,18

TT18 Khu 

đô thi Văn 

Phú

0466716031 Duy Anh  
18

Đại Lý Long

Hằng

Đối diện

cây xăng 

Vạn Phúc

0977410117    
19

Cửa hàng

Đất Việt

liền kề 8

Lô 22 Đô 

thị Văn 

Khê

0422410583    
19

Cty cổ phần

sông đà Kinh 

Bắc

lô 16/LK7

khu đô thị 

văn khê 

0466802994    

 

20

Cửa hàng

Kim Việt

Phố xốm ,

Tổ 7 , Phú 

Lãm

0462966988

Nguyễn Kim

Việt

 
21

Cửa hàng

Hùng 

Nguyễn

Số 46 Tổ

2 Thanh 

Lãm . Phú 

Lãm

0985142288

Nguyễn

Công Hùng

 
22

Cửa hàng

Cường 

Quyên

Số 1 Chợ

Gạch Ngói

0433525667    
23

Cửa hàng

Vân Dương

Địa chỉ trụ

sở chính : 

51 Phùng 

Hưng Phúc La

0433544456    
24

Cửa hang

Bính Mai

Chợ gạch

ngói Ba 

La

0916107360    
25

Cửa hàng

VLXD Diệp 

Linh

785 

Quang 

Trung

0433504851    
26

Cửa hàng

Hải Thảo

111 

Đường Tô 

Hiệu, Hà 

Đông, HN

0433523388    
27

Cửa hàng Tạ

Văn Hùng

472

Quang 

Trung

0917308131    
28

Cửa hàng

Trường 

Khánh

Đương tàu

Ba La

0962052456    
29

Cửa hàng

Thu Đông

470

Quang 

Trung

0433554480    

 

30

Cửa hàng

La Hào

206

Quang 

Trung

0433825741