Hai Bà Trưng

08/06/2015 - 04:38
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Cửa hàng

Phan Thanh 

191 Thanh

Nhàn

0439716225    
2

Cửa hàng

Huyền 

Quyến

201 Thanh

Nhàn

     
3

Cty TNHH

TM& XD 

Tôn Huệ

269 Thanh

Nhàn

0439714872    
4

Cửa hàng

Lân Hương

79 Thanh

Nhàn

0438213968    
5

Cty TM &

XD KIM 

THÀNH

Số 4 Kim

Ngưu

0439728225    
6

Cửa hàng

Minh Hương

215 Thanh 

Nhàn

0438214174    
7

Cửa hàng

Trọng Lý

123 Thanh

Nhàn

0439720622    
8

Cửa hàng

Khôi 

Nguyên

183 Thanh

Nhàn

0436369608    
9 Đại lý Hiền Châu

457 Minh 

Khai , 2

Bà Trưng 

HN

0422125207

Trần Văn

Minh

 
10

Cty TNHH

TM Kiến Á

241 Thanh

Nhàn

0436252325

Ngô Hồng

 
11

Cty TNHH

Nội Thất 

DTH

242A 

Minh Khai

0436290655

Dương Thiết

Tùng

 
12

Cửa hàng

Phương 

Hùng

287 Thanh

Nhàn

0436252635    
13

Cửa hàng

Đức Dũng

219 Thanh 

Nhàn

0976998720    
14

Cửa hàng

Phương Liên

Số 225A

Thanh 

Nhàn

0436254708    
15

Cửa hàng

Bình Khoa

293 Thanh

Nhàn

0904132534    
16 CH Hà Anh

335 Thanh

Nhàn

0436250118

Dương Kim

Anh