Hoàng Mai

08/06/2015 - 04:42
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Cty XDTM

Sơn Tùng

150

Đường 

Ngọc 

Hồi , 

Thanh Trì, 

HN

043868644

Trương

Thanh Lâm

 
2

Cty TNHH

TM Và 

DVXD An 

Phát VN

125

Đường 70, 

Tân Triều

0436857269 Vũ Thị Vân  
3

Cửa hàng

Hải Vượng

507 

Đường 

Ngọc Hồi

0435402088    
4

Cửa hàng

Bảo Ngọc

Yên Xá –

Thanh Trì 

HN

0437589349    
5

Cửa hàng

Hùng Vương

Số 4

đường 70 

Yên Xá , 

Tân Triều

0435420261    
6

Cty

TNHHTM & 

DV Quang 

Thảo

507 

Đường 

Ngọc Hồi

0436811936 Hải Vượng