Quận Đống Đa

30/08/2014 - 05:46

Danh sách các đại lý phân phối in tranh gạch men tại quận Đống Đa

STT Tên Ðại Lý Ðịa Chỉ Ðiện Thoại Ðại Diện Ghi Chú
1

Cửa hàng Vũ

Trung Kiên

41 Thái

Hà, Đống 

Đa

0435377109    
2

CTy TNHH

Sơn Hoa

272 

Đường 

Láng

0435625580 

0976049299

Phan Vĩnh 

Hoa

 
3

 

Cửa hàng

Long Nghĩa

 

228 

Đường 

Láng

0915531011

 

 
4

Cửa hàng

Phương Nam

296 

Đường 

Láng

0438535513    
5

Cửa hàng

VLXD 

Phương Nam

296 

Đường 

Láng

0438535513    
6

Cửa hàng

MINH HIỆP

222 

Đường 

Láng

0435623836