Thanh Xuân

27/09/2014 - 04:01
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Cửa hàng

Phúc Lương

128

Khương 

Trung

0435632226    
2 Cửa hàng Thủy Tiên 271 Khuất Duy Tiến 0435537705    
3 Tín Đức

89

Nguyễn 

Xiển,Tha

nh ,Xuân, 

HN

0466826106

Phạm Thanh

Hường

 
4

Cửa hàng

Thành Đạt

187 Khuất

Duy Tiến

0466716420    
5

Nôi Thất

Phú Thái

19 Cự

Lộc , 

Thanh 

Xuân , HN

0983312416 Ms Trung

 

6

Nôi Thất

Tiến Đạt

142

Nguyễn 

Trãi, 

Thanh 

Xuân HN

0983946885

Đoàn Văn

Trọng

 
7

Cửa hảng

Nhật Quang

187 

Quang 

Nhân-
TX- Hn

035586670    
8

Cửa hàng

Đức Cường

269 Khuất

Duy Tiến 

– Thanh 

Xuân HN

0912219442    
9

Đại lý Hồng

Khanh

279 Khuất

Duy Tiến

0942138570

Trần Thị

Hồng Anh

 
10

Cửa hàng

Thành Quân

61 Khuất 

Duy Tiến

0466817603    
11

Cửa hàng

Ngân Hà

253 Khuất

Duy Tiến

0435533462    
12

Cửa hàng

Hồng Hoa

179 Khuất

Duy Tiến

0914850590    
13 Cửa hàng Đại Bách

Số 51 

Khuất

Duy Tiến

0435539831    
14

Cty TNHH

ĐẠI SÀN

253 Khuất

Duy Tiến

0983637766

Nguyễn

Huyền

 

15

Cửa hàng

Đức Mạnh

111C3

KhuấtDuy 

Tiến

0913267656