Trường Chinh

27/09/2014 - 04:01
STT

Tên Đại

Địa chỉ Điện thoại Đại diện Ghi chú
1

Cửa hàng

Toan- Mai

140 

Trường 

Chinh

0438530827    
2

Cửa hàng Lê

Thị Hiền

65 Trường 

Chinh

0436291265    
3

SHOWRO

OM TÂN 

GỐM VIỆT

207

Trường 

Chinh

0904745229

Trịnh Thanh

Mai

 
4

Cty TNHH

Thương 

Mại và Xây 

Dựng Đức 

Cường

223

Trường 

Chinh

0438532294

Nguyễn

Minh Lệ

 
5

Cửa hàng Lê

Thị Oanh

293 

Trường 

Chinh-
HN

0435641964    
6

Cửa

hàng ,Cường 

Lan

378 

Trường 

Chinh-
HN

0912233480    
7

Cửa hàng

Sáng Hoa

152 

Trường 

Chinh

0936720577    
8

Cửa hàng

Việt - 

Thương

133 Định 

Công 

Thượng

0978157709    
9

Cửa hàng LÊ

HOÀN

480 

Trường 

Chinh

0974233664